Clinical evaluation of DH-4750 containing tranexamic acid on common cold syndrome - A multi-center open trial

Jin Kanzaki, Takanobu Kunihiro, Kazuhiro Hashiguchi, Akira Saito, Masao Toji, Hiroshi Sakamoto, Akiko Fujimura, Masafumi Suzuki, Yoshizumi Yamamoto, Shunichi Sasaki, Yoshihiro Ohno, Hajime Kange, Naoto Fueki, Daiji Ohkawara, Yasushi Ito

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clinical evaluation of DH-4750 containing tranexamic acid on common cold syndrome - A multi-center open trial'. Together they form a unique fingerprint.