Drug therapy for alcoholism

Takefumi Akanashi, Susumu Higuchi, Hiroshi Suwaki, Motoichiro Kato, Yoshiro Koji, Yukio Matsushita, Tomohiro Miyakawa

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Drug therapy for alcoholism'. Together they form a unique fingerprint.