From editor-in-chief

Kohroh Kobayashi, Hiroyuki Tsuda, Kenjiro Nishikawa, Ozdal Boyraz, Hiroyuki Furuta, Masayuki Izutsu, Satoki Kawanishi, Hitoshi Kawashima, Kikuo Makita, Masataka Nakazawa, Kristian E. Stubkjaer, Shinji Tsuji, Hiroyuki Uenohara, Andrew M. Weiner, Ming C. Wu, Kazuhiko Honjo, Yasushi Itoh, Masatoshi Nakayama, Masahiko Nishimoto, Jung Woong RaAtsushi Sanada, Alwyn J. Seeds, Tetsuya Asai, Ryuichi Fujimoto, Minora Fujishima, Hiroshi Iwai, Won Seong Lee, Kazuya Masu, Toshimasa Matsuoka, Kristin De Meyer, Eiichi Sano, Kenji Shiojima, Daisuke Ueda, Masahiro Watanabe, Seiji Yaegassi, Masayoshi Esashi, Mitsuhiro Shikida, Hiroshi Toshiyoshi, Tomoji Kawai, Nobuyuki Yoshlkawa, Setsuo Yamamoto, Hiroaki Ktkuchi, Akira Taguchi, Katsuyuki Takashimia, Go Yamamoto

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)i-iii
JournalIEICE Electronics Express
Volume5
Issue number4
Publication statusPublished - 2008 Feb 25

ASJC Scopus subject areas

  • Electronic, Optical and Magnetic Materials
  • Condensed Matter Physics
  • Electrical and Electronic Engineering

Cite this