Japanese Orthopaedic Association Cervical Myelopathy Evaluation Questionnaire (JOACMEQ): Part 2. Endorsement of the alternative item

Mitsuru Fukui, Kazuhiro Chiba, Mamoru Kawakami, Shin Ichi Kikuchi, Shin Ichi Konno, Masabumi Miyamoto, Atsushi Seichi, Tadashi Shimamura, Osamu Shirado, Toshihiko Taguchi, Kazuhisa Takahashi, Katsushi Takeshita, Toshikazu Tani, Yoshiaki Toyama, Eiji Wada, Kazuo Yonenobu, Takashi Tanaka, Yoshio Hirota

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

42 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Japanese Orthopaedic Association Cervical Myelopathy Evaluation Questionnaire (JOACMEQ): Part 2. Endorsement of the alternative item'. Together they form a unique fingerprint.

Nursing and Health Professions

Keyphrases