Drug therapy for alcoholism

Takefumi Akanashi, Susumu Higuchi, Hiroshi Suwaki, Motoichiro Kato, Yoshiro Koji, Yukio Matsushita, Tomohiro Miyakawa

研究成果: Review article査読

本文言語English
ページ(範囲)547-550
ページ数4
ジャーナルSeishin shinkeigaku zasshi = Psychiatria et neurologia Japonica
109
6
出版ステータスPublished - 2007 10月 30

ASJC Scopus subject areas

  • 医学一般

引用スタイル