Erratum: Polarization of M2 macrophages requires Lamtor1 that integrates cytokine and amino-acid signals

Tetsuya Kimura, Shigeyuki Nada, Noriko Takegahara, Tatsusada Okuno, Satoshi Nojima, Sujin Kang, Daisuke Ito, Keiko Morimoto, Takashi Hosokawa, Yoshitomo Hayama, Yuichi Mitsui, Natsuki Sakurai, Hana Sarashina-Kida, Masayuki Nishide, Yohei Maeda, Hyota Takamatsu, Daisuke Okuzaki, Masaki Yamada, Masato Okada, Atsushi Kumanogoh

研究成果: Article査読

4 被引用数 (Scopus)
本文言語English
論文番号14711
ページ(範囲)14711
ページ数1
ジャーナルNature communications
8
DOI
出版ステータスPublished - 2017 2月 27
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 化学一般
  • 生化学、遺伝学、分子生物学一般
  • 物理学および天文学一般

引用スタイル