Erratum: Ultra-High-Resolution Computed Tomography of the Lung: Image Quality of a Prototype Scanner (PLoS ONE (2015) 10:9 (e0137165) DOI: 10.1371/journal.pone.0137165)

Ryutaro Kakinuma, Noriyuki Moriyama, Yukio Muramatsu, Shiho Gomi, Masahiro Suzuki, Hirobumi Nagasawa, Masahiko Kusumoto, Tomohiko Aso, Yoshihisa Muramatsu, Takaaki Tsuchida, Koji Tsuta, Akiko Miyagi Maeshima, Naobumi Tochigi, Shunichi Watanabe, Naoki Sugihara, Shinsuke Tsukagoshi, Yasuo Saito, Masahiro Kazama, Kazuto Ashizawa, Kazuo AwaiOsamu Honda, Hiroyuki Ishikawa, Naoya Koizumi, Daisuke Komoto, Hiroshi Moriya, Seitaro Oda, Yasuji Oshiro, Masahiro Yanagawa, Noriyuki Tomiyama, Hisao Asamura

研究成果: Comment/debate査読

本文言語English
論文番号e0145357
ジャーナルPloS one
10
12
DOI
出版ステータスPublished - 2015 12月 1

ASJC Scopus subject areas

  • 一般

引用スタイル