Esophageal cancer practice guidelines 2022 edited by the Japan esophageal society: part 1

Yuko Kitagawa, Ryu Ishihara, Hitoshi Ishikawa, Yoshinori Ito, Takashi Oyama, Tsuneo Oyama, Ken Kato, Hiroyuki Kato, Hirofumi Kawakubo, Hiroshi Kawachi, Shiko Kuribayashi, Koji Kono, Takashi Kojima, Hiroya Takeuchi, Takahiro Tsushima, Yasushi Toh, Kenji Nemoto, Eisuke Booka, Tomoki Makino, Satoru MatsudaHisahiro Matsubara, Masayuki Mano, Keiko Minashi, Tatsuya Miyazaki, Manabu Muto, Taiki Yamaji, Tomoki Yamatsuji, Masahiro Yoshida

研究成果: Article査読

10 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)343-372
ページ数30
ジャーナルEsophagus
20
3
DOI
出版ステータスPublished - 2023 7月

ASJC Scopus subject areas

  • 消化器病学

引用スタイル