From Editor-in-Chief

Kohroh Kobayashi, Hiroyuki Tsuda, Kenjiro Nishikawa, Ozdal Boyraz, Hiroyuki Furuta, Masayuki Izutsu, Satoki Kawanishi, Hitoshi Kawashima, Kikuo Makita, Masataka Nakazawa, Kristian E. Stubkjakr, Shinji Tsuji, Hiroyuki Uenohara, Andrew M. Weiner, C. W.U. Ming, Kazuhiko Honjo, Yasushi Itoh, Masatoshi Nakayama, Masahiko Nishlmoto, Jung Woong RaAtsushi Sanada, Alwyn J. Seeds, Tetsuya Asai, Ryuichi Fujimoto, Minoru Fujishima, Hiroshi Iwai, L. E.E. Won-Seong, Kazuya Masu, Toshimasa Matsuoka, Kristin De Meyer, Eiichi Sano, Kenji Shiojima, Daisuke Ueda, Masahiro Watanabe, Seiji Yaegassi, Masayoshi Esashi, Mitsuhiro Shikida, Hiroshi Toshiyoshi, Tomoji Kawai, Nobuyuki Yoshikawa, Setsuo Yamamoto, Hiroaki Ktkuchi, Akira Taguchi, Katsuyuki Takashimia, Go Yamamoto

研究成果: Editorial査読

本文言語English
ページ(範囲)i-iii
ジャーナルIEICE Electronics Express
5
7
出版ステータスPublished - 2008 4月 10

ASJC Scopus subject areas

  • 電子材料、光学材料、および磁性材料
  • 凝縮系物理学
  • 電子工学および電気工学

引用スタイル