The complete type of pachydermoperiostosis: A novel nonsense mutation p.E141* of the SLCO2A1 gene

H. Niizeki, A. Shiohama, T. Sasaki, A. Seki, K. Kabashima, A. Otsuka, K. Kosaki, A. Ogo, T. Yamada, M. Miyasaka, K. Matsuoka, A. Hirakiyama, T. Okuyama, M. Matsuda, K. Nakabayashi, K. Tanese, A. Ishiko, M. Amagai, Jun Kudo

研究成果: Letter査読

21 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)193-195
ページ数3
ジャーナルJournal of Dermatological Science
75
3
DOI
出版ステータスPublished - 2014 9月

ASJC Scopus subject areas

  • 生化学
  • 分子生物学
  • 皮膚病学

引用スタイル